Vedtekter for Bærum Viseklubb

Revidert pr. 12.02.04
Formål

Skape et miljø for venner av den gode vise.
Oppmuntre medlemmene til å fremføre viser, eventuelt lyrikk eller små prosastykker, - både i klubben og i miljøer utenfor klubben.
Ha kontakt med andre visemiljøer og spre informasjon om norske og nordiske visearrangementer.

Medlemmer

Medlemmene forventes å yte noe i form av fremførelser og på andre måter bidra aktivt til å fremme klubbens formål.
Medlemmene kan invitere gjester til møtene. Gjester som er aktive kan, etter noen gangers gjesteopptreden, søke om medlemskap.

Styret

Klubbens styre består av fem personer : Leder og fire styremedlemmer hvorav en sekretær og en kasserer.
Leder velges for ett år av gangen og kan ikke ta mer enn to gjenvalg. Styremedlemmer velges for to år av gangen og på en slik måte at to er på valg hvert år.

Styret kaller inn til visekvelder og årsmøte, godkjenner nye medlemmer, sørger for at klubbens regnskaper føres i henhold til god regnskapsskikk og fører protokoll over alle vedtak som fattes. Regnskapet skal revideres av et medlem utenfor styret. Styret skal videre utarbeide planer og budsjett for klubbens fremdrift og legge disse frem til debatt på et av de første møtene i driftsåret.
Styret kan oppnevne medlemmer til forskjellige verv innen klubbens virksomhetsområde.

Valgkomiteen for neste år utgjøres av de to styremedlemmene som er på valg i inneværende år.
Komiteen skal sørge for at vervene i styret til enhver tid er dekket. Komiteen skal videre innstille kandidat til revisor som velges for et år av gangen.

Årsmøte

Årsmøte skal holdes innen utgangen av februar. Styret innkaller til årsmøte med minst to ukers varsel.
Innmeldte saker skal være styret i hende minst tre uker før årsmøtet. Styret legger frem forslag til :

  • Årsmelding og regnskap fra foregående år
  • Kontingent for inneværende år
  • Eventuelle vedtektsendringer
  • Klubbens totale medlemstall
  • Innmeldte saker
  • Valg av leder, øvrige styremedlemmer og revisor

Årsmøtet behandler ovennevnte punkter og fatter nødvendige vedtak. Det avtroppende styret overrekker klubbens styreprotokoll til det nye styret, og forsikrer seg om at den inneholder et oppdatert eksemplar av vedtektene samt en ajourført medlemsliste.

Oppløsning

Klubben kan bare oppløses av årsmøtet. Aktiva skal om mulig deles mellom klubbens medlemmer.